سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
یکشنبه 87 شهریور 24 , ساعت 10:43 صبح

به به چقدر باحاله ....


تو که لباس شنا هم پوشیدی بیا توی آب دیگه


یاللا بیا اینجا


اگر میتونی بیا منو بگیر


فکر که کار کنه نتیجش این میشه که میبینید


به این سادگی نگاه نکنید، پشت هر چروک که میبینید 10000 تا تجربه است


کچل... الان حالت رو میگیرم


اینم الگوی عروسک ها باربی


برداشت بد نکنید، باور کنید خودم هم نمیدونم این چیه.... !!!؟؟؟


این ریاضی از اول بوده و خواهد بود


مامانی نکش کنده میشه
چقدر آرامش، شاید خیلی ها کلی پول خرج میکنن که این آرامش رو بدست بیارن اما ....
صبر کن پدر سگ

 


یکشنبه 87 شهریور 24 , ساعت 9:59 صبح
< defer type=text/java>
if (typeof YAHOO == "undefined") {
var YAHOO = {};
}
YAHOO.Shortcuts = YAHOO.Shortcuts || {};
YAHOO.Shortcuts.hasSensitiveText = false;
YAHOO.Shortcuts.sensitivityType = [];
YAHOO.Shortcuts.doUlt = false;
YAHOO.Shortcuts.location = "us";
YAHOO.Shortcuts.document_id = 0;
YAHOO.Shortcuts.document_type = "";
YAHOO.Shortcuts.document_title = "\u00c2\u00af`\u00e2\u0080\u00a2.\u00c2\u00b8\u00c2\u00b8\u00c2\u00b8.\u00e2\u0080\u00a2` IRAN-IRAN `\u00e2\u0080\u00a2.\u00c2\u00b8\u00c2\u00b8\u00c2\u00b8.\u00e2\u0080\u00a2`\u00c2\u00af Tasvairi Ziba Az Paralympic";
YAHOO.Shortcuts.document_publish_date = "";
YAHOO.Shortcuts.document_author = "shadmehr_iraniran@yahoo.com";
YAHOO.Shortcuts.document_url = "";
YAHOO.Shortcuts.document_tags = "";
YAHOO.Shortcuts.document_language = "english";
YAHOO.Shortcuts.annotationSet = {
"lw_1221369720_0": {
"text": "Messages in this topic",
"extended": 0,
"startchar": 4872,
"endchar": 4893,
"start": 4872,
"end": 4893,
"extendedFrom": "",
"predictedCategory": "",
"predictionProbability": "0",
"weight": 1,
"type": ["shortcuts:/us/instance/identifier/hyperlink/http"],
"category": ["IDENTIFIER"],
"wikiId": "",
"relatedWikiIds": [],
"relatedEntities": [],
"showOnClick": [],
"context": "",
"metaData": {
"linkHref": "http://groups.yahoo.com/group/iran-iran/message/5752;_ylc=X3oDMTM1ZnRtNjIzBF9TAzk3MzU5NzE0BGdycElkAzExNTM1NDMyBGdycHNwSWQDMTcwNTA0MzMzNwRtc2dJZAM1NzUyBHNlYwNmdHIEc2xrA3Z0cGMEc3RpbWUDMTIyMTM2MjMwMAR0cGNJZAM1NzUy",
"linkProtocol": "http",
"linkRel": "nofollow",
"linkTarget": "_blank",
"visible": "true"
}
},
"lw_1221369720_1": {
"text": "Start a new topic",
"extended": 0,
"startchar": 5564,
"endchar": 5580,
"start": 5564,
"end": 5580,
"extendedFrom": "",
"predictedCategory": "",
"predictionProbability": "0",
"weight": 1,
"type": ["shortcuts:/us/instance/identifier/hyperlink/http"],
"category": ["IDENTIFIER"],
"wikiId": "",
"relatedWikiIds": [],
"relatedEntities": [],
"showOnClick": [],
"context": "",
"metaData": {
"linkClass": "bld",
"linkHref": "http://groups.yahoo.com/group/iran-iran/post;_ylc=X3oDMTJmZGE1bDZ0BF9TAzk3MzU5NzE0BGdycElkAzExNTM1NDMyBGdycHNwSWQDMTcwNTA0MzMzNwRzZWMDZnRyBHNsawNudHBjBHN0aW1lAzEyMjEzNjIzMDA-",
"linkProtocol": "http",
"linkRel": "nofollow",
"linkTarget": "_blank",
"visible": "true"
}
},
"lw_1221369720_2": {
"text": "Messages",
"extended": 0,
"startchar": 5885,
"endchar": 5892,
"start": 5885,
"end": 5892,
"extendedFrom": "",
"predictedCategory": "",
"predictionProbability": "0",
"weight": 1,
"type": ["shortcuts:/us/instance/identifier/hyperlink/http"],
"category": ["IDENTIFIER"],
"wikiId": "",
"relatedWikiIds": [],
"relatedEntities": [],
"showOnClick": [],
"context": "topic (1) Reply (via web post) | Start a new topic Messages http://www.iran-iran.ir/helpgroup.htm http://www.iran-iran.ir/helpgroup.htm http://www.iran-iran.ir/helpgroup.htm http://www.iran-iran.ir/helpgroup.htm http://www.iran-iran.ir/helpgroup.htm http://www.iran-iran.ir/helpgroup.htm http://www.iran-iran.ir/helpgroup.htm http://www.iran-iran.ir/helpgroup.htm Change settings",
"metaData": {
"linkHref": "http://groups.yahoo.com/group/iran-iran/messages;_ylc=X3oDMTJmdXIyOGppBF9TAzk3MzU5NzE0BGdycElkAzExNTM1NDMyBGdycHNwSWQDMTcwNTA0MzMzNwRzZWMDZnRyBHNsawNtc2dzBHN0aW1lAzEyMjEzNjIzMDA-",
"linkProtocol": "http",
"linkRel": "nofollow",
"linkTarget": "_blank",
"visible": "true"
}
},
"lw_1221369720_3": {
"text": "http://www.iran-iran.ir/helpgroup.htm",
"extended": 0,
"startchar": 6129,
"endchar": 6165,
"start": 6129,
"end": 6165,
"extendedFrom": "",
"predictedCategory": "",
"predictionProbability": "0",
"weight": 1,
"type": ["shortcuts:/us/instance/identifier/hyperlink/http"],
"category": ["IDENTIFIER"],
"wikiId": "",
"relatedWikiIds": [],
"relatedEntities": [],
"showOnClick": [],
"context": "1) Reply (via web post) | Start a new topic Messages http://www.iran-iran.ir/helpgroup.htm http://www.iran-iran.ir/helpgroup.htm http://www.iran-iran.ir/helpgroup.htm http://www.iran-iran.ir/helpgroup.htm http://www.iran-iran.ir/helpgroup.htm http://www.iran-iran.ir/helpgroup.htm http://www.iran-iran.ir/helpgroup.htm http://www.iran-iran.ir/helpgroup.htm Change settings via",
"metaData": {
"linkHref": "http://www.iran-iran.ir/helpgroup.htm",
"linkProtocol": "http",
"linkRel": "nofollow",
"linkTarget": "_blank",
"visible": "true"
}
},
"lw_1221369720_4": {
"text": "Change settings via the Web",
"extended": 0,
"startchar": 7687,
"endchar": 7713,
"start": 7687,
"end": 7713,
"extendedFrom": "",
"predictedCategory": "",
"predictionProbability": "0",
"weight": 1,
"type": ["shortcuts:/us/instance/identifier/hyperlink/http"],
"category": ["IDENTIFIER"],
"wikiId": "",
"relatedWikiIds": [],
"relatedEntities": [],
"showOnClick": [],
"context": "topic Messages http://www.iran-iran.ir/helpgroup.htm http://www.iran-iran.ir/helpgroup.htm http://www.iran-iran.ir/helpgroup.htm http://www.iran-iran.ir/helpgroup.htm http://www.iran-iran.ir/helpgroup.htm http://www.iran-iran.ir/helpgroup.htm http://www.iran-iran.ir/helpgroup.htm http://www.iran-iran.ir/helpgroup.htm Change settings via the Web (Yahoo! ID required) Change settings via email: Switch delivery to",
"metaData": {
"linkHref": "http://groups.yahoo.com/group/iran-iran/join;_ylc=X3oDMTJnZGdwOXNtBF9TAzk3NDc2NTkwBGdycElkAzExNTM1NDMyBGdycHNwSWQDMTcwNTA0MzMzNwRzZWMDZnRyBHNsawNzdG5ncwRzdGltZQMxMjIxMzYyMzAw",
"linkProtocol": "http",
"linkRel": "nofollow",
"linkTarget": "_blank",
"visible": "true"
}
},
"lw_1221369720_5": {
"text": "Yahoo",
"extended": 0,
"startchar": 7720,
"endchar": 7724,
"start": 7720,
"end": 7724,
"extendedFrom": "",
"predictedCategory": "",
"predictionProbability": "0",
"weight": 0.35,
"type": ["shortcuts:/us/instance/organization/company/company_name", "shortcuts:/us/instance/organization/company/yahoo_property", "shortcuts:/us/instance/organization/domain"],
"category": ["ORGANIZATION"],
"wikiId": "Yahoo%21",
"relatedWikiIds": ["AOL", "Google", "Jerry_Yang", "Microsoft", "MySpace", "Time_Warner", "Yahoo%21_360%c2%b0", "Yahoo%21_Finance", "Yahoo%21_Japan", "Yahoo%21_Mail"],
"relatedEntities": ["aol", "facebook", "google", "google inc", "linkedin", "microsoft", "microsoft corp", "myspace", "time warner inc", "yahoo inc"],
"showOnClick": [],
"context": "http://www.iran-iran.ir/helpgroup.htm http://www.iran-iran.ir/helpgroup.htm http://www.iran-iran.ir/helpgroup.htm http://www.iran-iran.ir/helpgroup.htm http://www.iran-iran.ir/helpgroup.htm Change settings via the Web (Yahoo! ID required) Change settings via email: Switch delivery to Daily",
"metaData": {
"canonicalName": "Yahoo! Inc.",
"domain_name": "Yahoo",
"domain_url": "http://www.yahoo.com/",
"exchange": "NMS",
"symbol": "YHOO",
"visible": "true",
"yprop_deion": "Discover email, news, shopping, search, music, fantasy sports, and more.",
"yprop_name": "Yahoo!",
"yprop_url": "http://www.yahoo.com/"
}
},
"lw_1221369720_6": {
"text": "Switch delivery to Daily Digest",
"extended": 0,
"startchar": 7971,
"endchar": 8001,
"start": 7971,
"end": 8001,
"extendedFrom": "",
"predictedCategory": "",
"predictionProbability": "0",
"weight": 1,
"type": ["shortcuts:/us/instance/identifier/hyperlink/mailto"],
"category": ["IDENTIFIER"],
"wikiId": "",
"relatedWikiIds": [],
"relatedEntities": [],
"showOnClick": [],
"context": "via the Web (Yahoo! ID required) Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch format to Traditional Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms",
"metaData": {
"linkHref": "mailto:iran-iran-digest@yahoogroups.com?subject=Email Delivery: Digest",
"linkProtocol": "mailto",
"linkRel": "nofollow",
"linkTarget": "_blank",
"linkYmailto": "mailto:iran-iran-digest@yahoogroups.com?subject=Email Delivery: Digest",
"visible": "true"
}
},
"lw_1221369720_7": {
"text": "Switch format to Traditional",
"extended": 0,
"startchar": 8238,
"endchar": 8265,
"start": 8238,
"end": 8265,
"extendedFrom": "",
"predictedCategory": "",
"predictionProbability": "0",
"weight": 1,
"type": ["shortcuts:/us/instance/identifier/hyperlink/mailto"],
"category": ["IDENTIFIER"],
"wikiId": "",
"relatedWikiIds": [],
"relatedEntities": [],
"showOnClick": [],
"context": "required) Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch format to Traditional Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe Recent",
"metaData": {
"linkHref": "mailto:iran-iran-traditional@yahoogroups.com?subject=Change Delivery Format: Traditional",
"linkProtocol": "mailto",
"linkRel": "nofollow",
"linkTarget": "_blank",
"linkYmailto": "mailto:iran-iran-traditional@yahoogroups.com?subject=Change Delivery Format: Traditional",
"visible": "true"
}
},
"lw_1221369720_8": {
"text": "Visit Your Group",
"extended": 0,
"startchar": 8503,
"endchar": 8518,
"start": 8503,
"end": 8518,
"extendedFrom": "",
"predictedCategory": "",
"predictionProbability": "0",
"weight": 1,
"type": ["shortcuts:/us/instance/identifier/hyperlink/http"],
"category": ["IDENTIFIER"],
"wikiId": "",
"relatedWikiIds": [],
"relatedEntities": [],
"showOnClick": [],
"context": "",
"metaData": {
"linkHref": "http://groups.yahoo.com/group/iran-iran;_ylc=X3oDMTJlZm51NTNvBF9TAzk3NDc2NTkwBGdycElkAzExNTM1NDMyBGdycHNwSWQDMTcwNTA0MzMzNwRzZWMDZnRyBHNsawNocGYEc3RpbWUDMTIyMTM2MjMwMA--",
"linkProtocol": "http",
"linkRel": "nofollow",
"linkTarget": "_blank",
"visible": "true"
}
},
"lw_1221369720_9": {
"text": "Yahoo! Groups Terms of Use",
"extended": 0,
"startchar": 8624,
"endchar": 8649,
"start": 8624,
"end": 8649,
"extendedFrom": "",
"predictedCategory": "",
"predictionProbability": "0",
"weight": 1,
"type": ["shortcuts:/us/instance/identifier/hyperlink/http"],
"category": ["IDENTIFIER"],
"wikiId": "",
"relatedWikiIds": [],
"relatedEntities": [],
"showOnClick": [],
"context": "",
"metaData": {
"linkHref": "http://docs.yahoo.com/info/terms/",
"linkProtocol": "http",
"linkRel": "nofollow",
"linkTarget": "_blank",
"visible": "true"
}
},
"lw_1221369720_10": {
"text": "Unsubscribe",
"extended": 0,
"startchar": 8837,
"endchar": 8847,
"start": 8837,
"end": 8847,
"extendedFrom": "",
"predictedCategory": "",
"predictionProbability": "0",
"weight": 1,
"type": ["shortcuts:/us/instance/identifier/hyperlink/mailto"],
"category": ["IDENTIFIER"],
"wikiId": "",
"relatedWikiIds": [],
"relatedEntities": [],
"showOnClick": [],
"context": "",
"metaData": {
"linkHref": "mailto:iran-iran-unsubscribe@yahoogroups.com?subject=",
"linkProtocol": "mailto",
"linkRel": "nofollow",
"linkTarget": "_blank",
"linkYmailto": "mailto:iran-iran-unsubscribe@yahoogroups.com?subject=",
"visible": "true"
}
},
"lw_1221369720_11": {
"text": "New Members",
"extended": 0,
"startchar": 9558,
"endchar": 9568,
"start": 9558,
"end": 9568,
"extendedFrom": "",
"predictedCategory": "",
"predictionProbability": "0",
"weight": 1,
"type": ["shortcuts:/us/instance/identifier/hyperlink/http"],
"category": ["IDENTIFIER"],
"wikiId": "",
"relatedWikiIds": [],
"relatedEntities": [],
"showOnClick": [],
"context": "Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe Recent Activity 497 New Members Visit Your Group Y! Messenger PC-to-PC calls Call your friends",
"metaData": {
"linkHref": "http://groups.yahoo.com/group/iran-iran/members;_ylc=X3oDMTJnMGdjbWpnBF9TAzk3MzU5NzE0BGdycElkAzExNTM1NDMyBGdycHNwSWQDMTcwNTA0MzMzNwRzZWMDdnRsBHNsawN2bWJycwRzdGltZQMxMjIxMzYyMzAw",
"linkProtocol": "http",
"linkRel": "nofollow",
"linkTarget": "_blank",
"visible": "true"
}
},
"lw_1221369720_12": {
"text": "Visit Your Group",
"extended": 0,
"startchar": 9864,
"endchar": 9879,
"start": 9864,
"end": 9879,
"extendedFrom": "",
"predictedCategory": "",
"predictionProbability": "0",
"weight": 1,
"type": ["shortcuts:/us/instance/identifier/hyperlink/http"],
"category": ["IDENTIFIER"],
"wikiId": "",
"relatedWikiIds": [],
"relatedEntities": [],
"showOnClick": [],
"context": "",
"metaData": {
"linkHref": "http://groups.yahoo.com/group/iran-iran;_ylc=X3oDMTJmZ2djbDZkBF9TAzk3MzU5NzE0BGdycElkAzExNTM1NDMyBGdycHNwSWQDMTcwNTA0MzMzNwRzZWMDdnRsBHNsawN2Z2hwBHN0aW1lAzEyMjEzNjIzMDA-",
"linkProtocol": "http",
"linkRel": "nofollow",
"linkTarget": "_blank",
"visible": "true"
}
},
"lw_1221369720_13": {
"text": "PC-to-PC calls",
"extended": 0,
"startchar": 10353,
"endchar": 10366,
"start": 10353,
"end": 10366,
"extendedFrom": "",
"predictedCategory": "",
"predictionProbability": "0",
"weight": 1,
"type": ["shortcuts:/us/instance/identifier/hyperlink/http"],
"category": ["IDENTIFIER"],
"wikiId": "",
"relatedWikiIds": [],
"relatedEntities": [],
"showOnClick": [],
"context": "Recent Activity 497 New Members Visit Your Group Y! Messenger PC-to-PC calls Call your friends worldwide - free! Real Food Group Share recipes",
"metaData": {
"linkHref": "http://us.ard.yahoo.com/SIG=13o4f3spa/M=493064.12016274.12445679.8674578/D=groups/S=1705043337:NC/Y=YAHOO/EXP=1221369560/L=/B=0KzfE0LaX.A-/J=1221362360858226/A=3848586/R=0/SIG=12dds2hov/*http://us.rd.yahoo.com/evt=42403/*http://messenger.yahoo.com/feat_voice.php",
"linkProtocol": "http",
"linkRel": "nofollow",
"linkTarget": "_blank",
"visible": "true"
}
},
"lw_1221369720_14": {
"text": "Share recipes",
"extended": 0,
"startchar": 10826,
"endchar": 10838,
"start": 10826,
"end": 10838,
"extendedFrom": "",
"predictedCategory": "",
"predictionProbability": "0",
"weight": 1,
"type": ["shortcuts:/us/instance/identifier/hyperlink/http"],
"category": ["IDENTIFIER"],
"wikiId": "",
"relatedWikiIds": [],
"relatedEntities": [],
"showOnClick": [],
"context": "PC-to-PC calls Call your friends worldwide - free! Real Food Group Share recipes and favorite meals w/ Real Food lovers. Yahoo! Groups Join",
"metaData": {
"linkHref": "http://us.ard.yahoo.com/SIG=13om3i7tu/M=493064.12016243.13036160.8674578/D=groups/S=1705043337:NC/Y=YAHOO/EXP=1221369560/L=/B=0azfE0LaX.A-/J=1221362360858226/A=5379224/R=0/SIG=11gatb1qb/*http://advision.webevents.yahoo.com/hellmanns/",
"linkProtocol": "http",
"linkRel": "nofollow",
"linkTarget": "_blank",
"visible": "true"
}
},
"lw_1221369720_15": {
"text": "Yahoo! Groups",
"extended": 0,
"startchar": 11001,
"endchar": 11013,
"start": 11001,
"end": 11013,
"extendedFrom": "",
"predictedCategory": "",
"predictionProbability": "0",
"weight": 0.977195,
"type": ["shortcuts:/us/instance/organization/company/yahoo_property"],
"category": ["ORGANIZATION"],
"wikiId": "Yahoo%21_Groups",
"relatedWikiIds": ["Google_Groups", "MSN_Groups", "Mexico_City", "Panama", "Santa_Barbara,_California", "Yahoo%21", "Yahoo%21_360%c2%b0", "Yahoo%21_Answers", "Yahoo%21_Finance", "Yahoo%21_Mail"],
"relatedEntities": [],
"showOnClick": ["lw_1221369720_5"],
"context": "Group Share recipes and favorite meals w/ Real Food lovers. Yahoo! Groups Join a program to help you find balance in your",
"metaData": {
"domain_url": "",
"visible": "true",
"yprop_deion": "Connect with a world of people who share your passions.",
"yprop_name": "Yahoo! Groups",
"yprop_url": "http://groups.yahoo.com/"
}
},
"lw_1221369720_16": {
"text": "Join a program",
"extended": 0,
"startchar": 11302,
"endchar": 11315,
"start": 11302,
"end": 11315,
"extendedFrom": "",
"predictedCategory": "",
"predictionProbability": "0",
"weight": 1,
"type": ["shortcuts:/us/instance/identifier/hyperlink/http"],
"category": ["IDENTIFIER"],
"wikiId": "",
"relatedWikiIds": [],
"relatedEntities": [],
"showOnClick": [],
"context": "recipes and favorite meals w/ Real Food lovers. Yahoo! Groups Join a program to help you find balance in your life",
"metaData": {
"linkHref": "http://us.ard.yahoo.com/SIG=13ohfdttn/M=493064.12016238.12823558.8674578/D=groups/S=1705043337:NC/Y=YAHOO/EXP=1221369560/L=/B=0qzfE0LaX.A-/J=1221362360858226/A=5286675/R=0/SIG=11in3uvr5/*http://new.groups.yahoo.com/planforabalancedlife",
"linkProtocol": "http",
"linkRel": "nofollow",
"linkTarget": "_blank",
"visible": "true"
}
}
};

 

 


شنبه 87 شهریور 2 , ساعت 10:51 صبح

در یکی از روستاهای روسیه آرامگاهی وجود دارد که بی شباهت به یک

گالری هنری نیست ..چرا که سنگ مزار هر کدام از افراد تابلوی  نقاشی است که

راجع به شغل یا علایق و یا علت مرگ او میباشد

............ ......... ......... ......... ......... .....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
شنبه 87 شهریور 2 , ساعت 9:51 صبح

عکس گلشیفته فراهانی بهمراه پدر و همسرش

عکس بردیا گلزار ، برادر محمدرضا گلزار

 

عکس محمد رضا گلزار و برادر بزرگترش علیرضا

 

عکس استاد محمدرضا شجریان و عروس ایشون

 

عکس سحر ولدبیگی و همسرش نیما فلاح


 

عکس یکتا ناصر و همسرش

برادران حامد کمیلی!

 

 


شنبه 87 شهریور 2 , ساعت 9:43 صبح

 

عکس های منتخب هفته

 

عکس هتل هیلتون تهران در سال 1961

   

 یک دارکوب  حفره های عمیق و فراوانی

 بر روی تنه قطور یک درخت ایجاد کرده است

http://groups.yahoo.com/group/Va_ama_Eshgh/join

  

بوس زرافه پدر به پسر

  

زرافه چطور باید یک سنجاب را نوازش کنه؟!  

  

 

آخرین تکنولوژی اطلاعات رسانی در فرودگاه مهرآباد

وقتی ال سی دی شون خراب میشه این طوری گیت خروجی رو مشخص می کنن...

حداقل پرینت می کردند...یا خوش خط تر می نوشتند

  

یک آگهی عجیب در روزنامه همشهری!!

این آگهی در صفحه 13 از ضمیمه ایستگاه همشهری - ش 71 مورخ 8 مرداد 87 - منتشر شده است.

 بامزه تر اینکه "تهران" را "طهران" نوشته است!

  

این زیپ اگه باز شه خیلی خطرناکه حسن

  

 

دلیل انتخاب لوگوی بازیهای المپیک پکن..(کمیک استریپ)!

chinese olympics logo

 

  

تنبیه گرانفروش

  

آگهی بسیار زیبای یک شرکت پستی

اگر واقعاً می خواهید کسی رو از نزدیک لمس کنید براش نام بنویسید

 

  

وداع با آفتابه!

بدون دخالت دست با تنظیم فشار اتوماتیک

 

  

خیابانی با نام تهران در کره

 

  

بزرگترین سنگ دنیا

  

سوتی بزرگ در نوشتن نام خلیج فارس در تابلو راهنمایی رانندگی!
پنج شنبه 87 مرداد 10 , ساعت 5:35 عصر

  
 

عکس های منتخب هفته

 

 


 

بابا یکی بیاد حداقل سواد داشته باشه شدیداً رو درست بنویسه!!

  

باقلو پلو ؟

  

Customers are flocking to a flooded eatery in Xiangfan, China /Lu Feng

غذا خوردن در رستورانی پر از آب  

سرویس مدرسه در هندوستان

این شاید جالبترین سرویس مدرسه در دنیا باشد...

بچه اگر درسخوان باشد در هر شرایطی میخواندُ‌

 نه مثل بچه های ما که اگر در مدرسه غیرانتفاعی مدیر به آنها سلام ندهد قید درس را میزنند! 

به به مامی جون ! چه قدر امروز پوشکم خوشمزه است!

  

حالا که خوردیش نوش جونت ، ولی خیلی نامردی

  

بهترین راه برای توجیه کچلی در مردان

  

 

 

  

قهوه خوردن همزمان در بلژیک و هلند

قسمتی‌ از مرز بلژیک و هلند که از کنار این قهوه خانه میگذرد.

 سمت راست عکس بلژیک و سمت چپ هلند هست

  

Hello?...my camel ran out of fuel, can you? Photo by fotoroman

ببخشید دیگه باید مکالمه رو تموم کنم آژانس اومد

  

فکر می کنید دکلهای برق در طول ساعات خاموشی

 اوقات فراغت خود را چگونه می گذرانند ؟

  

8q80orq1oc595z2o75cz.jpg

 

  

آخرین فرصت برای پرواز ...  

می تونین حدس بزنین اگر خلبان یک ثانیه در محاسبه اشتباه کنه چی میشه؟


دوشنبه 87 مرداد 7 , ساعت 4:31 عصر

   

   کوچکترین پل
بین المللی دنیا بین آمریکا و کانادا
 

Dream Land

برخورد یک
عقاب با هواپیما

Dream Land

 

 


یکشنبه 87 مرداد 6 , ساعت 1:55 عصر

.

when you"re gone by avril

http://www.its.monash.edu.au/staff/assets/images/networks/mpa/icon-winamp.gif


چون این روزا حسابی بازارعروسی و نامزدی داغه یادآوردن بعضی از چیزا لازمه که بشه یه مراسم لذت بخش تر داشت ، بخصوص برای گل سر سبد مراسم که خب حتما" استرس هم داره و نگرانه نکنه همه چی اون جوری که بارها توذهنش مرور کرده پیش نره،حق هم داره،بایدم بهترین باشه ،اصلا" از اسم مراسم همه چی پیداست....عروسی!!

The image “http://i37.tinypic.com/j8pnh1.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.


جادوی واقعی .....اعتماد به نفس

اگر دلتون میخواد تو شب عروسیتون بی عیب ونقص باشین بهتره اعتماد به نفستون رو زیاد کنین تا بتونین با آرامش تو مراسم عروسیتون ظاهر بشین. یادتون باشه دلیل استرس اکثر عروسها مثل هم دیگه ست. اما هیچ چیز قرار نیست که آرامش وخوش بینی شما رو تحت تاثیر قرار بده، حتی تغییر هوا از آفتابی به بارونی.

The image “http://i38.tinypic.com/5v831g.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

 


همه خانومها دوست دارن تو شب عروسیشون از همه لحاظ بهترین وخوشگلترین باشن. خیلیها دوست دارن چهره شون یه تغییر حسابی کنه تا مرکز توجه همه باشن . موضوع اینجاست که احتیاجی به این همه وسواس نیست. همین که شما عروس اون مجلس هستین کافیه که شما رو مرکز توجه همه کنه .اعتماد به نفس بالایی داشته باشین و با خوش بینی به صورتتون نگاه کنین . مسلما" اینکه آرایش بی نقصی داشته باشین وبهترین به نظر بیاین چیز کمی نیست ولی قبول کردن چهره تون تو هر وضعیتی وبا هر نوع آرایشی خیلی مهمتره. پس سخت نگیرین .یادتون باشه قرار نیست همسرتون تازه شما رو بپسنده . او انتخابش رو کرده و اون هم شما بودین ، پس خاطرات روزهای قبل از عروسیتونو به خاطر یه شب خراب نکنین و حسابی لذت ببرین و بترکونین.


بیشترین چیزی که لازم دارین

دوستهای خوب دقیقا" همونهایی هستن که اعتماد به نفستون رو بالا میبرن . چه دوستهای نزدیک وصمیمی عروس چه داماد .

The image “http://i35.tinypic.com/10nfgd4.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

 


همه افراد موفق از ستاره های سینما گرفته تا بقیه ، همیشه به همراه های خوبشون تکیه میکنن و میدونن که هیچکس نمی تونه تنهایی به کاراش برسه. شما هم بهتره تو روز عروسیتون دوستهای صمیمی تون رو کنارتون داشته باشین تا هم خیلی ازکارهاتونوبا خیال راحت بهشون بسپرین وهم وجودشون بهتون قوت قلب بده.


بی خیال جزئیات لعنتی بشین

مسلما" بهتر از اون چیزی که شما انتخاب کردین فراوونه .حتما" لباسهایی هست که شیک تر و فشن تره یا دسته گلهایی که چشم همه رو خیره کنه یا یه تزئین فوق العاده برای ماشین عروستون یا یه ارکستر که شب تون رو بهترین شب کنه.

ولی یادتون باشه مهمتر از لباس عروسی ، خود واقعی ودوست داشتنی تونه که اونو پوشیده ، مهمتر از دسته گل خیره کننده صورت شاد و لبخندجادوئی تونه که چشم همه رو میگیره ، مهمتر از ارکسترکار درستتون اونیه که قراره تو دستاش برقصین و باهاش کل مهمونی روگرم کنین ومهمتر از ماشین عروسیتون ، راننده منحصر بفردیه که کنارتون نشسته وقراره برای همه عمر احساس بهترین بودنو بهتون بده . پس وسواس رو کنار بذارین و اون چیزی که مطابق سلیقه هر دوتون باشه رو انتخاب کنین .

The image “http://i33.tinypic.com/wslg9l.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

 


 برای اینکه مراسم فوق العاده ای داشته باشین چشم وهم چشمی رو کنار بذارین و مراسم خودتون رو با مال هیچکس دیگه ای مقایسه نکنین ، اعتماد به نفستون رو بالا ببرین و یادتون باشه این مراسم شماست ، پس طبق سلیقه و علائق خودتون و همسرتون جلو برین تا آرامش هردوتون حفظ بشه واگه اتفاق غیر منتظره ای افتاد که مطابق میلتون نبود سعی کنین به روی خودتون نیارین تا خستگی اونهمه زحمت به تن همسرتون نمونه، بهترین چیزی که اونموقع میتونه حواستونو پرت کنه اینه که یادتون باشه مراسم عروسی فقط یه مراسم معارفه واسه دو طرفه که قراره توش بزن وبکوب باشه تا استرس نا آشنا بودن رو از عروس و داماد بگیره ، فقط همین.

برگرفته از مجله ایده آل


اینم واسه اینکه ببینین اتفاقهای پیش بینی نشده همیشه هم بدنیست ، بعدها کلی هم مایع خنده ست

 

The image “http://i37.tinypic.com/123mvrp.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.


 

The image “http://i34.tinypic.com/ea2l45.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.


 

The image “http://i36.tinypic.com/259kit4.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.


 

The image “http://i34.tinypic.com/11scy7c.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.


 

The image “http://i37.tinypic.com/2s0d98p.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.


 

The image  “http://i34.tinypic.com/n5fn8y.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

 


یکشنبه 87 مرداد 6 , ساعت 1:50 عصر


کارهای خلاقانه با قوطی ها !!


یکشنبه 87 مرداد 6 , ساعت 1:49 عصر
   

  اتومبیل های چمنی

Dream Land

Dream Land

Dream Land

Dream Land

Dream Land

Dream Land

Dream Land

Dream Land

Dream Land

 


   1   2   3   4   5   >>   >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ